Dňa 28. mája 2015 sa druháci – inštalatéri spolu s učiteľmi odborných predmetov Ing. Pavlom Kozmom a Ing. Milošom Kožuškom zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje komplexný pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove a dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. V súčasnom období má múzeum vo svojej správe viac ako tridsaťtritisíc zbierkových predmetov uložených v depozitároch a inštalovaných v expozíciách.
        Odborným výkladom lektora sme absolvovali jednotlivé expozície – Hutníctvo, Kováčstvo, Strojárstvo, Geodézia a kartografia, Elektrotechnika a Fyzika. Žiaci tak získali prehľad o jednotlivých odvetviach vedy a techniky, praktickými ukážkami zisťovali, ako vybrané stroje a zariadenia pracujú. Získané poznatky môžu využívať nielen pri ďalšom vzdelávaní, ale takisto aj v bežnom živote.

Ing. Pavol Kozma