1. Havarijný stav zásobovania vodou detašovaného pracoviska
v Jarovniciach – Močidlany 37

      V novembri 2009 sme podali žiadosť o finančnú výpomoc na Úrad vlády SR ohľadom vyriešenia havarijného stavu v detašovanom pracovisku Močidlany 37 – Jarovnice. Uvedené pracovisko nebolo vybavené pitnou vodou – neexistovala prípojka na verejný vodovod a kanalizáciu. Na základe vypracovania projektu a jeho podania v decembri 2009, sme obdržali z Úradu vlády 6.250,– EUR na odstránenie havarijného stavu. V júli 2010, začiatkom školských prázdnin sme zrealizovali projekt. Gestorom uvedeného projektu bola ekonómka školy Ing. Miloslava Vaľková. V súčasnosti je zásobovanie pitnou vodou, vybavenie potrebnou zdravotechnikou a odkanalizovanie detašovaného pracoviska v Močidlanoch 37 – Jarovniciach vyhovujúce výchovno-vyučovaciemu procesu.
      Projekt je adresovaný pre rómskych žiakov v počte 19 žiakov dvojročného učebného odboru „výroba konfekcie“, 2 pedagogických zamestnancov Strednej odbornej školy v Lipanoch a 7 žiakov trojročného učebného odboru „čalúnnik“ a 2 pedagogických zamestnancov Strednej priemyselnej školy, Budovateľská ul., Prešov.
      Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu.
      „Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný Prešovský samosprávny kraj“.