Obnova objektu školy a telocvične SOŠ v Lipanoch

      Stredná odborná škola v Lipanoch využila možnosť a prihlásila sa so svojím projektom na získanie prepotrebných finančných prostriedkov po vyhlásení výzvy v rámci Regionálneho operačného programu v prioritnej osi 1. Infraštruktúra vzdelávania. Boli sme jednou z prvých troch škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Prešovského samostatného kraja, ktoré sa prihlásili v rámci tohoto operačného programu.
      V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK sme predložili projekt „Obnova objektu školy a telocvične SOŠ“ s 5 % spolufinancovaním z celkových oprávnených výdavkov zriaďovateľom. Celkové oprávnené náklady projektu v EUR boli: 777.175,76 z toho spolufinancovanie PSK 5 % a zo zdrojov EÚ 738.316,97 EUR. Realizačný projekt – jeho vypracovanie sme v celkovej hodnote 520 tis. Sk uhradili z vlastných zdrojov ešte v máji 2008. Zastupiteľstvo PSK našu žiadosť podanú prostredníctvom Agentúry regionálneho rozvoja PSK schválilo na svojom 24. zasadnutí dňa 1. 7. 2008 a MVaRV v októbri 2008 ho akceptovalo. Implementácia projektu sa začala v júli 2009. Cieľom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť prevádzky objektov školy a zlepšenie technického stavu budov ako aj zlepšenie podmienok za účelom poskytovania výchovno - vzdelávacích služieb. Projekt bol investičný, počítalo sa v ňom s nasledovnými prácami:

      Počas realizácie sa odhaľovali určité nedostatky, s ktorými projekt nepočítal, a ktoré bolo nutné zrealizovať. Na základe našej žiadosti sme získali ešte finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 39.800,– EUR na práce navyše (bleskozvody, oprava strechy na spojovacej chodbe, výmena dverí za plastové v telocvični, protišmykové podlahy, obklady stien, olejové nátery a pod.) V júni 2010 sme ukončili realizáciu projektu aj s prácami naviac.
      Škola začala školský rok 2010/2011 v septembri v novom šate a s vynovenými priestormi na vyučovací proces. Ostatné poschodia sme opravili z vlastných zdrojov. V súčasnosti naša škola po finančnej injekcii nevyzerá na štyridsaťročnú budovu čo sa týka interiéru aj exteriéru, je omladená. Po troch mesiacoch môžeme konštatovať, že v čistých zrekonštruovaných priestoroch sa dobre cítia nielen zamestnanci školy, ale aj žiaci a študenti našej školy. V rámci finančných možností školy pokračujeme ďalej v celkovej oprave dielní na Štúrovej ulici, aby sme mali rovnaké podmienky na výchovno - vyučovací proces pre všetky odbory.