Plán činnosti Rady školy pri SOŠ  Lipany v šk.roku   2012/2013

 

September:

               
- 
otvorenie

- návrh správy o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za šk.r.2011/2012

- návrh štatútu RŠ

- návrh plánu činnosti  RŠ na rok2012/2013

- návrh na navýšenie počtu žiakov v I. CDI v šk.r.:2012/2013

- návrh na zriadenie športovej triedy so zameraním na florball a futbal

- stanovisko k návrhu žiakov na integráciu v šk.r.: 2012/2013

- diskusia

- záver

Február:


- otvorenie
- analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. r. 2012/2013
- informácie o krúžkovej činnosti školy

- hodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2012

- návrh počtu žiakov do jednotlivých odborov na nový šk. rok

- schválenie kritérií na prijímacie konanie uchádzačov o štúdium
- rôzne, diskusia

- uznesenie

Apríl::


- otvorenie

- výročná správa o činnosti RŠ za rok 2012
- návrhy žiakov

- podnety  rodičov
-  rôzne, diskusia

- uznesenie

Jún:


- otvorenie
- informácie o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy za šk.r. 2012/2013
- vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno technickom zabezpečení   

  nového školského roka

- vyhodnotenie úspechov žiakov v súťažiach

-  rôzne, diskusia

- uznesenie

 

Plán činnosti Rady školy pri SOŠ Lipany

v školskom roku   2010 / 2011

 

 

September:      otvorenie

        predstavenie a privítanie nového člena RŠ

        správa o hospodárení školy v školskom roku roku 2009 / 2010

        hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2009 / 2010

        plán činnosti RŠ na rok 2010 / 2011 (schválenie)

        oboznámenie sa s plánom práce na školský rok 2010 / 2011

        rôzne, diskusia

        uznesenie

 

Február:          otvorenie

        analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roku 2010 / 2011

        informácie o krúžkovej činnosti školy

        hodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2010

        návrh počtu žiakov do jednotlivých odborov na nový školský rok

        schválenie kritérií na prijímacie konanie uchádzačov o štúdium

        rôzne, diskusia

        uznesenie

 

Apríl:               otvorenie

        výročná správa o činnosti RŠ za rok 2009

        návrhy žiakov

        podnety rodičov

        hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za prvý polrok školského roku 2010 / 2011

        rôzne, diskusia

        uznesenie

 

Jún:                 otvorenie

        informácie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2010 / 2011

        vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok

        informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálno technickom zabezpečení nového školského roka

        vyhodnotenie úspechov žiakov v súťažiach

        rôzne, diskusia

        uznesenie

 

 

Plán činnosti Rady školy pri SOU Lipany

v školskom roku   2009 / 2010

 

 

September:      zhodnotenie činnosti rady školy v predchádzajúcom školskom roku

        zhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za školský rok 2008 / 2009

        boznámenie sa s plánom práce školy na nový školský rok

        vypracovanie a schválenie nového plánu RŠ na  školský rok 2009 / 2010

        rôzne

 

Február:          kontrola plnenia uznesenia

        analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov za l. polrok školského roku

        prognózy naplnenosti výkonov na budúci školský rok

        hodnotenie výsledkov hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok

        zhodnotenie záujmu žiakov o vysokoškolské a nadstavbové štúdium v budúcom školskom roku

        diskusia

        schválenie uznesenia

 

Apríl:               vyhodnotenie protidrogovej prevencie na škole

        spolupráca školy so základnými školami v regióne, miestnou samosprávou, rodičmi

        rôzne

        schválenie uznesenia

 

Jún:                 kontrola plnenia uznesenia

        koncepcia rozvoja školy na nadchádzajúce obdobie

        vyhodnotenie maturitných skúšok a záverečných učňovských skúšok

        diskusia

        schválenie uznesenia

 

 

Plán činnosti Rady školy pri SOU Lipany

v školskom roku   2008 / 2009

 

 

September:      kontrola plnenia uznesenia

        hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2007 / 2008

        správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2007 / 2008

        oboznámenie sa s plánom práce na rok 2008 / 2009

        vypracovanie plánu práce rady školy na nový školský rok

        súhlas so žiadosťou o zaradenie nových odborov

        diskusia

        návrh uznesenia

 

Február:          hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov na prvý polrok školského

                           roku 2008 / 2009

        prognózy naplnenosti výkonov na nový školský rok

        správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2008

        analýza záujmu žiakov o ďalšie vzdelávanie

        rôzne

        návrh uznesenia

 

Máj:                 príprava a realizácia voľby riaditeľa školy

 

Jún:                 vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok

        analýza protidrogovej prevencie

        diagnostika žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

        diskusia

        návrh uznesenia

 

 

Plán činnosti Rady školy pri SOU Lipany

v školskom roku   2007 / 2008

 

 

September:      zhodnotenie činnosti rady školy v predchádzajúcom volebnom období

        oboznámenie sa s plánom práce školy na nový školský rok

        organizačné zabezpečenie voľby novej rady školy

        diskusia

 

Január:            príprava na voľbu novej rady školy

        voľba novej rady školy

        príprava a voľba predsedu  rady školy na nové funkčné obdobie

        vyhlásenie výsledkov

        diagnostika žiakov so špeciálno - výchovnými potrebami

        rôzne

        schválenie uznesenia

 

Február:          kontrola plnenia uznesenia

        vypracovanie a schválenie nového štatútu rady školy

        vypracovanie a schválenie návrhu nového plánu činnosti RŠ

        analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov za l. polrok školského roku

        prognózy naplnenosti výkonov na budúci školský rok

        hodnotenie výsledkov hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok

        zhodnotenie záujmu žiakov o vysokoškolské a nadstavbové štúdium v budúcom školskom roku

        diskusia

        schválenie uznesenia

 

Jún:                 kontrola plnenia uznesenia

        spolupráca školy so základnými školami v regióne, miestnou samosprávou a rodičmi (vyhodnotenie prijímacieho konania)

        koncepcia rozvoja školy na nadchádzajúce obdobie

        vyhodnotenie maturitných skúšok a záverečných učňovských skúšok

        vyhodnotenie protidrogovej prevencie na škole

        materiálno - technické zabezpečenie odboru: kozmetička

        diskusia

        schválenie uznesenia