STREDNÁ  ODBORNÁ ŠKOLA   V   LIPANOCH

 

 

Štatút Rady školy

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického pokynu Prešovského samosprávneho kraja pre ustanovenie rady školy bol  navrhnutý a schválený tento štatút rady školy.

 

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 

(1)     Rada školy sa zriaďuje pri SOŠ v Lipanoch, Komenského 16, PSČ: 08271

(2)     Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

(1)     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov i ostatných pracovníkov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

(2)     Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania. V tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.

(3)     Funkčné obdobie rady školy je štvorročné s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

 

Článok III.

Činnosť rady školy

 

(1)      Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

 

(2)      Rada školy:

a)       uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy

b)       navrhuje  na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c)       predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy. Návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d)       vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájania, alebo združovania s inými školami.

 

 

 

 

(3)      Rada školy sa ďalej vyjadruje:

 

a)       k návrhu na počty prijímaných žiakov,

b)       k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní

c)       k návrhu na úpravu v učebných plánoch, návrhu skladby vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov a k návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

d)       k návrhu rozpočtu školy,

e)       k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

f)        ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,

g)       k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

h)       ku správe o výsledkoch hospodárenia školy,

i)         ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

 

 

 

 

Článok IV.

Zloženie rady školy

 

 

(1)     Rada školy má 11 členov.

 

(2)     Členmi rady školy sú :

 

-          traja zvolení zástupcovia rodičov

-          dvaja zvolení pedagogickí zamestnanci

-          jeden zvolený nepedagogický zamestnanec

-          štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

-          jeden delegovaný zástupca organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní

-          jeden zástupca žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok V.

Členstvo v rade školy

 

 

 

(1)     Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

 

(2)     Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 

(3)     Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

 

(4)     Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

 

(5)     Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

(6)     Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 

(7)     Členstvo v rade školy zaniká:

 

 

a)       uplynutím funkčného obdobia rady školy,

b)       vzdaním sa členstva,

c)       odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy ,

d)       ak zástupca pedagogických zamestnancov, alebo ostatných zamestnancov školy  ukončí pracovný pomer v organizácií,

e)       ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f)        ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

g)       ak vzniknú dôvody pre zánik členstva podľa čl.5 ods.6,

h)       smrťou člena.

 

(8) Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy, alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

 

 

Článok VI.

Pravidla rokovania rady školy

 

(1)     Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí  zo svojich členov predsedu  a podpredsedu rady školy  a tajomníka rady školy.

 

(2)     Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

 

(3)     Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

a)       bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

b)       ak o to sám požiada

c)       Prešovský samosprávny kraj najneskôr do 30 dní pred ukončením funkčného obdobia rady školy.

 

(4)     Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

a)       nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov

b)       koná v rozpore s ustanoveniami zákona SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy

 

(5)     Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 

(6)     Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

 

(7)     Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

 

(8)     Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

 

 

 

Článok VII.

Práva a povinnosti členov rady školy

 

(1)     Člen má právo :

a)       voliť a byť volený

b)       navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy

c)       byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať

d)       hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy

e)       predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

 

(2)     Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

 

(3)     Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

 

Článok VIII.

Povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

 

(1)     Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

(2)     Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

(3)     Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

 

(4)     Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

 

(5)     Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

 

(6)     Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 

(7)     Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

 

(8)     Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na príslušný rok.

 

(9)     Výročná správa obsahuje :

 

a)       prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy

b)       zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka

c)       ďalšie údaje určené radou školy

 

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy  zasiela Prešovskému samosprávnemu kraju.

 

 

Článok IX.

Hospodárenie rady školy

 

(1)     Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.

.

 

(2)     Rada školy nedisponuje vlastným majetkom.

 

 

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a od tohto dňa  10.10.2012  nadobúda účinnosť.

 

 

V Lipanoch , 10.10.2012

 

 

 

                                                                                            Ing. Monika Končulová

                                                                                           –––––––––––––––––––

                                                                                           predseda rady školy