Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ V Lipanoch

 

zo   dňa   10. 10. 2012  č.4

 

 

1,   schvažuje návrh plánu práce Rady školy na školský rok 2012/2013

2.   vyslovuje kladné stanovisko k návrhu správy o výchovno-vzdelávacích

      výsledkoch za š. rok 2011/2012

3.   vyslovuje kladné stanovisko k návrhu riaditeža na zriadenie športovej triedy

      pracovník marketingu a kozmetik v školskom roku 2013/2014

4.   akceptuje informácie riaditeža o aktivitách, ktoré škola urobila od za

      čiatku šk. roku /prezentácia školy na oslavách 700. výr. prvej zmienky o

     meste Lipany, na Dni sv.Huberta-patróna požovníkov v Bijacovciach, Come-

      nius- stretnutie mládeže zo šiestich krajín na našej škole/

 

 

                                                                         predseda RŠ

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ V Lipanoch

 

zo   dňa   18.9.2012  č.3

 

 

1,   schvažuje návrh plánu práce školy na školský rok 2012/2013

2.   vyslovuje kladné stanovisko k návrhu na navýšenie počtu  žiakov v triede

       I.CDI v školskom roku 2012/2013

3.    schvažuje návrh Štatútu Rady školy

4.    akceptuje informácie o integrácií žiakov so ŠVP

 

      

 

                                                                                         predseda RŠ

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ V Lipanoch

 

zo   dňa   22  .6.  2012  č.2

 

Rada školy podala návrh zriaďovatežovi PSK Prešov na vymenovanie do funkcie riaditeža Strednej odbornej školy, Komenského 16, Lipany Mgr. Karola Tkáča, ktorý vo výberovom konaní získal 9 hlasov a zvíazil. /vidĄzápisnica/

 

 

 

                                                                     podpredseda RŠ

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ V Lipanoch

 

zo   dňa   24 .4.  2012  č.1

 

       Uznesenie ukladá:

 

      1. vypracova návrh štatútu RŠ                               zodpovedný   predseda

      2. vypracova návrh plánu činnosti                         zodpovedný   predseda

      3. vypracova správu o výchovno-vzde-

          lávacích výsledkoch za 1. polrok šk. roku          zodpovedný  riaditež školy

      4. predloži prognózu naplnenosti výkonov

          na budúci školský rok                                          zodpovedný riaditež školy

 

 

                                                                          predseda RŠ

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 18. 10. 2010 / č. 2

 

       Uznesenie ukladá:

 

1.     schvažuje správu o hospodárení školy v školskom roku 2009/2010

2.     schvažuje správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010

3.     schvažuje plán činnosti rady školy

4.     odporúča ekonómke vypracova projekt pre získanie prostriedkov na zriadenie novej učebne výpočtovej techniky

5.     rada školy prerokovala školský vzdelávací program na školský rok 2010/2011

 

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 22. 9. 2010 č. 1

 

          Rada školy nebola uznášania schopná, nakožko sa jej zasadnutia zúčastnilo len pä členov (pani Ing. Monika Končulová, pani Mgr. Anna Počová, pani Ing. Miloslava Važková, pán Štefan Halčišák a pán Martin Havrila). Rada sa rozhodla zopakova zasadnutie a určila termín 18. 10. 2010.

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 29. 6. 2010 č. 3

 

1.     berie na vedomie koncepciu rozvoja školy na najbližšie obdobie

2.     berie na vedomie správu o výsledkoch maturitných a záverečných skúšok

3.     v krúžkovej činnosti odporúča vedeniu školy vplýva na žiakov tak, aby viac sa žiaci orientovali na športové krúžky a tak upevňovali si zdravie a zvyšovali si svoju telesnú kondíciu

4.     berie na vedomie informácie o úspechoch žiakov v súažiach

5.     akceptuje informáciu o spolupráci rodičov so školou

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia RŠ.

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 9. 2. 2010 č. 2

 

       Uznesenie ukladá:

 

1.     berie na vedomie diagnostiku žiakov so ŠPV

2.     berie na vedomie analýzu výchovno - vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roku

3.     berie na vedomie prognózu naplnenosti výkonov na budúci školský rok

4.     berie na vedomie správu výsledkov hospodárenia

 

Termín splnenia uznesenia: do najbližšieho zasadnutia RŠ.

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 14. 10. 2009 č. 1

 

1.     berie na vedomie správu o analýze výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2008 / 2009

2.     schvažuje plán práce RŠ na nový školský rok 2009 / 2010

3.     akceptuje plán práce školy na školský rok 2009 / 2010

4.     berie na vedomie postup rekonštrukčných prác na budove školy

5.     schvažuje správu o činnosti RŠ za uplynulé obdobie

6.     rada školy prerokovala školský vzdelávací program na školský rok 2009/2010

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia RŠ

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 2. 6. 2009 č. 4 / 2009

 

1.     berie na vedomie uznesenie z prípravného zasadnutia RŠ

2.     berie na vedomie informácie o ochrane osobných údajov

3.     berie na vedomie delegovaných členov do RŠ na výberové konanie za KŠÚ, za ŠŠI a za zriaďovateža

4.     schvažuje Ing. Končulovú za zapisovatežku na výberovom konaní

5.     schvažuje návrh volebnej komisie - predsedníčka Mgr. Počová, člen Štefan Halčišák

6.     schvažuje návrh priebehu výberového konania

7.     na základe výsledkov výberového konania navrhuje zriaďovatežovi vymenova do funkcie riaditeža SOŠ v Lipanoch Ing. J. Kožuška, ktorý získal 13 hlasov a skončil prvý v poradí

 

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 6. 5. 2009 č. 3 / 2009

 

1.     kontrola plnenia uznesenia / poveruje riaditeža školy požiada zriaďovateža o prehodnotenie rozhodnutia zaradi do siete SOŠ nadstavbové štúdium stavebníctvo - technické zariadenia budov od 1. 9. 2010 s tým, že absolventi odboru inštalatér prejavili záujem získa úplne stredné odborné vzdelanie už v budúcom školskom roku t.j. 2009 / 2010

2.     berie na vedomie výsledky vožby predsedu výberovej komisie na vymenovanie riaditeža školy (Ing. Končulová)

3.     poveruje predsedníčku výberovej komisie  pripravi pozvánky, zápisné lístky, prezenčné listiny, priestory a organizačne zabezpeči priebeh výberovej konania a vožby riaditeža školy

4.     poveruje predsedníčku výberovej komisie požiada zriaďovateža o zmenu hodiny výberového konania zo 14,00 hod. na 16,00 hod. z dôvodu že dvaja členovia RŠ (primátor a prednosta) v tomto čase majú zasadnutie zastupitežstva v meste

5.     schvažuje návrh postupu výberového konania

6.     schvažuje návrh kritérií výberového konania

-         znalosti zo školskej legislatívy

-         koncepcia rozvoja školy

-         ovládanie práce s počítačom

-         charakterové, vôžové vlastnosti a schopnosti by vrcholovým manažérom

7.     schvažuje metódu - individuálne posúdenie splnenie požadovaných kritérií každým členom výberovej komisi

8.     schvažuje spôsob hodnotenia - tajné hlasovanie

 

Termín splnenia uznesenia: do najbližšieho zasadnutia rady školy
Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 16. 2. 2009 č. 2 / 2009

 

1.     berie na vedomie hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za prvý polrok školského roku 2008 / 2009

2.     berie na vedomie prognózu naplnenosti výkonov na nový školský rok

3.     berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2008

4.     berie na vedomie analýzu záujmov žiakov o ďalšie vzdelávanie

5.     odporúča riaditežovi školy požiada zriaďovateža o prehodnotenie nesúhlasu so zaradením nadstavbového štúdia stavebníctvo - technické zariadenia budov do siete SOŠ

6.     poveruje riaditeža školy požiada zriaďovateža o spresnenie spôsobu zaradenia odboru agropodnikanie do siete SOŠ namiesto odboru agropodnikatež, ktorý sa dostal do útlmu

7.     schvažuje návrh riaditeža o počte žiakov do jednotlivých odborov na budúci školský rok

8.     schvažuje kritéria na prijímacie konanie do prvých ročníkov

 

Termín splnenia uznesenia: do najbližšieho zasadnutia RŠ.

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOŠ v Lipanoch

zo dňa 2. 10. 2008 č. 1

 

1.     berie na vedomie správu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2007 / 2008

2.     berie na vedomie plán práce školy na školský rok 2008 / 2009

3.     schvažuje plán práce RŠ na školský rok 2008/2009

4.     schvažuje správu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2007 / 2008

5.     odporúča vyradi zo siete OU odbory: stavebná výroba, praktická žena a výroba konfekcie    zodpovedný: riaditež školy

6.     odporúča zaradi do siete SOŠ odbory: stavebná výroba, praktická žena a výroba konfekcie    zodpovedný: riaditež školy

7.     súhlasí so žiadosou o zaradenie do siete SOŠ nadstavbové štúdium stavebníctvo - technické zariadenia budov

8.     poveruje predsedu a podpredsedu RŠ vypracova projekt v rámci nadácie Modrá Torysa s ciežom získa finančné prostriedky na zhotovenie propagačnej tabule, ktorá by poskytovala informácie o činnosti kozmetického a kaderníckeho salónu v SOŠ s ciežom poskytova služby širokej verejnosti v Lipanoch

 

Termín splnenia uznesenia: do najbližšieho zasadnutia RŠ.

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOU v Lipanoch

zo dňa 23. 6. 2008 č. 3 / 2008

 

1.     berie na vedomie správu o spolupráci so základnými školami a so samosprávou v regióne

2.     berie na vedomie koncepciu rozvoja školy

3.     berie na vedomie správu o výsledkoch maturitných a záverečných skúšok

4.     berie na vedomie správu o protidrogovej prevencii

5.     berie na vedomie správu p materiálnom zabezpečení odboru kozmetik

6.     ukladá riaditežovi školy požiada o zaradenie do siete odbor nadstavbového štúdia stavebníctvo – technické zariadenia budov

 

Termín splnenia uznesenia: do najbližšieho zasadnutia RŠ.

Ing. Monika Končulová  

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy pri SOU v Lipanoch

zo dňa 12. 3. 2008 č. 2 / 2008

 

1.           schvažuje návrh štatútu rady školy

2.           schvažuje návrh plánu činnosti RŠ

3.           berie na vedomie správu o analýze výchovno-vzdelávacích výsledkoch za prvý polrok školského roku 2007/2008

4.           berie na vedomie prognózu naplnenosti výkonov na budúci školský rok, informácie o záujme pre vysokoškolské a nadstavbové štúdium a správu o hospodárení za rok 2007

5.           ukladá uvies základné informácie o rade školy na www stránku školy

(zodpovedná: predsedníčka rady školy)

6.           poveruje riaditeža školy zisti,  ktoré nové učebné a študijné odbory by škola mala záujem zaradi v krátkej budúcnosti do svojho vzdelávacieho programu vzhžadom na záujem mesta Lipany o rozvoj turizmu a kúpežníctva (využitie termálnej vody)

zodpovedný: riaditež školy

 

Termín:      do nasledujúceho zasadnutia rady školy

Ing. Monika Končulová

predsedníčka rady školy

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri SOU V Lipanoch

zo dňa 16. 1. 2008 č. l / 2008

 

       Uznesenie ukladá:

 

1.     vypracova návrh štatútu RŠ

          zodpovedná predsedníčka

2.     vypracova návrh plánu činnosti

          zodpovedná predsedníčka

1.     vypracova správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roku

          zodpovedný  riaditež školy

2.     predloži prognózu naplnenosti výkonov na budúci školský rok

          zodpovedný riaditež školy

3.     predloži správu o hospodárení v roku 2007

          zodpovedná  ekonómka školy

4.     zhodnoti záujem žiakov o VŠ a nadstavbové štúdium

          zodpovedná výchovná poradkyňa

      

Termín splnenia uznesenia:    do najbližšieho zasadnutia RŠ

Ing. Monika Končulová

         predsedníčka rady školy