Projekty

Erasmus plus K1
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Modernými metódami vzdelávania k rozvinutej spoločnosti - NFP 26110130628
Projekt  „Škola budúcich desaťročí“- NFP 26130130100 z EÚ
Projekt Comenius - multilaterálne partnerstvá
Havarijný stav zásobovania vodou detašovaného pracoviska Jarovnice - Močidľany
Obnova objektu školy a telocvične